Debatt. .

2021-02-26 08:19
Bild: Wikipedia
Puffetikett
ETC Göteborg

Levande stad – cykelvänligare Linnégata

”Pandemin har visat hur viktig cyklingen kan bli som transportsätt och flera städer som också gjorde tillfälliga cykelstråk permanentar nu sina cykelsatsningar.”

Tänk er en levande Linnégata där genomfartstrafiken försvunnit och cyklister och gående kan röra sig tryggare och säkrare. Tänk er att biltrafikens utrymme minskar och Linnégatan får utveckla sin potential till som attraktiv stadsmiljö där människor och inte bilar har den centrala rollen.

Under coronasommaren 2020 testades tillfälliga cykellösningar på Linnégatan, men de begränsade inte genomfartstrafiken och skapade viss förvirring eftersom skyltar, markering och regler bara var tillfälliga. Pandemin har visat hur viktig cyklingen kan bli som transportsätt och flera städer som också gjorde tillfälliga cykelstråk permanentar nu sina cykelsatsningar. London, Bogotá, New York, Berlin och Aten är exempel på städer som nu satsar på bättre framkomlighet för cyklister på bilismens bekostnad.  

Bilkramande Göteborg hamnade på plats sju när franska bilföretaget Mr Auto2019 undersökte över hundra städer i världen utifrån var det är bäst att köra bil. Priset är en stad som skapar trafikfarliga miljöer genom att inte prioritera gående och cyklande.  Förra året, 2019, skadades närmare 700 personer i cykelolyckor i Göteborg. Under pandemin har bilarnas andel av resorna i Göteborg ökat mest.

Cykel måste istället bli det mest attraktiva sättet att ta sig fram för resor på upp till 5-7 km och utrymmet på cykelbanorna behöver öka så att fler – även skolbarn och äldre och ovana cyklister – känner sig fria att cykla tryggt. Vänsterpartiet Göteborg vill arbeta för fler cykelgator i centrum och omvandla stadskärnan från bilträngsel, buller och luftföroreningar till en levande stad som är tillgänglig för alla och där vi minskar klimat- och människoskadliga utsläpp. Enligt Rambolls luftkvalitetsrapport 2020 är Göteborg den stad i Sverige som har störst problem med partiklar som luftförorening och det drabbar cyklister och gående.

Göteborgs centrala delar är trånga och idag är det svårt att bygga sammanhängande cykelvägar där, så gående och cyklister tvingas ofta dela utrymme och det skapar trafikfarliga situationer. Linnégatan är tyvärr ett bra exempel på det. Det skulle bli lättare att cykla om de som vill cykla snabbt inte behöver samsas med gående på trottoarer och det skulle göra det säkrare för de som går också.

Vi i Vänsterpartiet Linné vill därför att hela eller att delar av Linnégatans gatuutrymme ska göras om till cykelgata eller cykelbana och stödjer det aktuella göteborgsförslaget 5281 om att göra Linnégatan cykelvänlig.

Antaget av medlemsmötet i Vänsterpartiet Linné den 12 december 2020

Bengt Larsson 
Mötesordförande