Nyheter.

2017-11-09 08:30

Utredningen kan ge hopp till de i limbo

Ny utredning kan bringa hopp till statslösa palestinier vars utvisningsbeslut inte går att verkställa. Det handlar om hundratals personer som i dag befinner sig i juridiskt limbo, där de varken kan stanna eller lämna.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Statslösa palestinier som sökt asyl i Sverige men fått avslag har problem med att lämna landet. Detta då Migrationsverket utvisar dem till länder där de tidigare arbetat som exempelvis Förenade arabemiraten. Problemet uppstår i samband med att mottagarlandet inte tar emot dem. Hundratals statslösa palestinier har därför hamnat i juridiskt limbo, ett tillstånd där de varken har rätt att stanna eller har möjlighet att lämna. I förra veckan publicerade regeringen utredningen ”Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription”, som kan komma att förändra situationen för statslösa palestinier i limbo.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


– Praktiska svårigheter att återvända till ett land ska beaktas enligt utlänningslagen. Emellertid finns det en mycket strikt praxis kring detta från Migrationsöverdomstolen. Det måste finnas tydlig bevisning som styrker att det inte finns någon möjlighet att återvända, säger Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst.

Lagstiftning försvårar

Svensk lagstiftning i dag gör det svårt för statslösa palestinier att påtala verkställighetshinder. Migrationsöverdomstolen (MIG 2008:38) har beslutat att en sökande redan innan beslut om bifall eller avslag måste bevisa att man konkret försökt lämna Sverige.

Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppens Riksråd (Farr), menar att detta inte är möjligt eftersom att man som sökande först prövar sitt ärende, får ett beslut och först därefter ser över möjligheterna att lämna landet.

– För att påtala verkställighetshinder måste det finnas någon ny omständighet, som inte var för handen när du fick ditt slutliga beslut. Det här blir ett moment 22 som är inbyggt i den lag som gäller, säger Sanna Vestin.

Flera av de berörda palestinierna är dessutom registrerade palestinska flyktingar enligt FN-organet UNRWA, vilket innebär att deras flyktingstatus inte går att dra tillbaka. Enda möjligheten att utvisa en sådan person är att utvisning sker till ett land som den har anknytning till och där den får sina rättigheter tillgodosedda.

– Har man flyktingstatus enligt UNWRA utesluter det Förenade arabemiraten där man har långt ifrån några medborgerliga rättigheter. Enligt de konventioner Sverige är anslutet till så får man inte utvisa människor på det viset, säger Sanna Vestin.

Osäkert antal

Det är ovisst exakt hur många statslösa palestinier som befinner sig i limbo. Enligt Palestinska Huset rör det sig om runt 400 individer. Migrationsverkets statistik visar att totalt nio personer utrest självmant till Förenade arabemiraten mellan 2014 och 2016.

2016 beslutade regeringen att tillsätta professor Anna Lundberg som särskild utredare för att kartlägga omständigheterna kring verkställighetshinder. Ett år senare, den 1 november i år, publicerades utredningen. Den innehåller fyra förslag som kan komma att ge hopp till de personer som befinner sig i limbo. I utredningen föreslås bland annat att sökande ska kunna påtala verkställighetshinder redan i grundprövningen. De föreslagna lagändringarna i utredningen föreslås träda i kraft 1 september 2018.

Förslag 1: Låt det tydligt framgå av utlänningslagen att hänsyn ska tas till praktiska verkställighetshinder redan i grundärenden och att uppehållstillstånd får beviljas av sådana skäl.

Förslag 2: För in begreppet praktiska verkställighetshinder i den bestämmelse som möjliggör för Migrationsverket att bevilja uppehållstillstånd efter lagakraftvunnet avlägsnandebeslut.

Förslag 3: För in en ny bestämmelse som uttryckligen anger att uppehållstillstånd får beviljas om ett avlägsnandebeslut har preskriberats, om inte den enskilda personens eget agerande varit den avgörande orsaken till att beslutet inte kunnat verkställas

Förslag 4: Tillsätt en utredning om statslösas rättsliga ställning och införandet av en statslöshetsprocedur.