Ledare. Gert Gelotte.

2018-11-09 03:00
Puffetikett
ETC Göteborg

Demokrati måste få ta tid

På fyra punkter skulle Demokraternas förslag till omstart för Göteborg kraftigt försvaga demokratin.

"Göteborgs kommun behöver en rejäl omstart”, skriver Demokraterna och föreslår färre politiker, mer tjänstemannamakt och mindre tid för demokratisk eftertanke.

Det är anmärkningsvärda förslag. Dels därför att ett parti som kallar sig Demokraterna vill halvera antalet politiska förtroendeuppdrag. Dels därför att Demokraterna tycks anse att en kommun kan styras ungefär som ett börsbolag.

Men visst behöver Göteborg en omstart. Alltför många skandaler tyder på att ledarskapet varit för svagt. Därtill visar missnöjet med så mycket, från Västlänken till försäljning av hyreshus och flytt av enskilda träd, att många göteborgare ser ett oändligt avstånd mellan sig själva och den politiska makten.

Då är det viktigt att lyssna och en del av Demokraternas förslag bör tas på allvar. Som att förvaltningar kan organiseras på mer än ett sätt. Vem anser inte det? Och oavsett hur Göteborg styrs och organiseras är det onekligen av vikt att politikerna säkerställer ”att rätt direktör finns på rätt uppdrag och ges rätt förutsättningar att utföra den beslutade budgeten och dess nödvändiga reformer”.

Någon däremot?

Men på fyra punkter skulle Demokraternas förslag till omstart för Göteborg kraftigt försvaga demokratin.

 

 

Allvarligast konsekvenser får förslaget att halvera antalet politiska förtroendeuppdrag samt att ersätta de politiska sekreterarna med ett mindre antal opolitiska tjänstemän i Stadsledningskontoret.

De politiska uppdragen bör inte bli färre utan fler. Det är via de politiska uppdragen som göteborgarna styr Göteborg. Med färre politiska uppdrag minskar det demokratiska inflytandet över kommunala beslut.

Mindre demokrati blir också resultatet om de politiska sekreterarna byts ut mot opolitiska tjänstemän. Sekreterarna ökar politikernas sakpolitiska kompetens, vilket är viktigt om politikerna ska kunna hävda sig mot kommunens tjänstemannaexpertis.

Även Demokraternas förslag om en ny budgetprocess för hela Göteborg där ”tjänstemän ser till att den är genomförbar” torde leda till ökat tjänstemannavälde och försvagad kommunal demokrati.

Tjänstemännen ser redan till att de utgifter som regleras av lagstiftning finns med i budgeten. Resten, det politiska utrymmet, kan inte säkras eftersom de politiska partierna är oeniga om hur mycket pengar som finns och vad de ska användas till. Tjänstemän kan inte tillåtas avgöra vad som är politiskt genomförbart.

Och hur tänkte Demokraterna när de kom fram till att kommunala utredningar ska genomföras på två månader i stället för två år? Förslaget är mycket märkligt, djupt populistiskt och närmast antidemokratiskt. Seriösa utredningar om svåra frågor, exempelvis Västlänken, kan inte genomföras på två månader. Ska medborgarnas inflytande över politiken öka, exempelvis genom fler samråd, måste beslut tillåtas ta tid.

Få torde bestrida att Kommunfullmäktiges maratonsammanträden kan kortas. Dock har partierna redan effektiva verktyg – om de används. Det går att oftare sätta streck i debatten, begränsa talartiden och förhindra tjat. Det som redan är sagt behöver inte upprepas.

Demokraternas vilja att kopiera riksdagens arbetssätt med utskottsbehandling för ”berörda politiker” och formella beslutspass för samtliga ledamöter leder däremot fel.

Kommunfullmäktiges ledamöter bör stå så nära göteborgarna som möjligt. Att reducera ett stort antal av dem till knapptryckare skulle öka avståndet mellan medborgare och politiker med verklig makt.

En omstart för Göteborg, som syftar till att bredda och fördjupa demokratin, måste ta sig an helt andra problem.

Det är brist på fritidspolitiker och knepigt att locka göteborgarna till de samråd och öppna nämndsammanträden som finns. Någon enkel administrativ lösning som ersätter många små förbättringar finns inte. Det är svårt att kombinera heltidsarbete med politiska uppdrag och det är inte enkelt att få medborgare att engagera sig i tid, innan utredningarna är gjorda och besluten fattade.

Sammantaget vittnar Demokraternas förslag till kommunal omstart om en önskan att kopiera näringslivets korta beslutsvägar och koncentrerade makt.

Men Göteborg ska inte styras så effektivt som möjligt utan så demokratiskt som möjligt. Det medför krångligare beslutsvägar, mer tid och fler kompromisser. En viss ineffektivitet är priset för demokrati.