Klimat.

2020-01-02 11:00
  • Götatunnelns mynning är en av de platser i Göteborg med tidvis höga halter luftföroreningar på grund av mycket trafik.  Bild: Annelie Moran
    Götatunnelns mynning är en av de platser i Göteborg med tidvis höga halter luftföroreningar på grund av mycket trafik.
  • Staden behöver skyddas mot allvarligare skyfall. Det poängterar Miljöpartiet och Alliansen.  Bild: Adam Ihse/TT
    Staden behöver skyddas mot allvarligare skyfall. Det poängterar Miljöpartiet och Alliansen. 
Puffetikett
ETC Göteborg

Göteborgspolitikernas 5 viktigaste miljöfrågor

Feministiskt initiativ vill göra kollektivtrafiken gratis, Alliansen vill förbättra luftkvaliteten och flera partier vill satsa på att göra fjärrvärmen fossilfri snabbare. ETC Göteborg har tagit reda på vilka frågor stadens miljöpolitiker vill prioritera under året.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det finns ett antal miljöfrågor som flera av Göteborgs partier lyfter som viktiga inför året som kommer. Att fjärrvärmen ska bli fossilfri är en sådan.

– Det är nödvändigt att hitta koldioxidfria energikällor för att förse fjärrvärmenätet med varmvatten, skriver Sverigedemokraternas Jörgen Fogelklou i ett mejl.

Han lyfter bland annat kärnkraft, vattenkraft och geotermisk energi som alternativ. Även Demokraterna och Feministiskt initiativ nämner en omställning till ett helt fossilfritt uppvärmningssystem som en av stadens fem viktigaste miljöfrågor. Frågan om fjärrvärmens omställning har precis landat på kommunstyrelsens bord och politikerna ska ta upp den i januari.

Även elektrifiering ligger högt på agendan för flera partier. Det handlar både om att gynna privatbilisternas omställning med hjälp av laddinfrastruktur och om att fortsätta ställa om kollektivtrafiken.

– Både stadens kollektivtrafik och den biltrafik som behöver köras ska vara elektrisk så långt som möjligt. Kommunen ska främja den övergången bäst vi kan, skriver centerpartisten Naod Habtemichael för Alliansens räkning.

När det gäller biltrafiken syns dock en uppdelning. De rödgrönrosa vill uttryckligen minska biltrafiken, bland annat för att luften ska bli bättre i staden. De delar målsättningen om bättre luft och mindre trängsel med sina meningsmotståndare åt höger, men metoderna skiljer sig åt. Feministiskt initiativ vill ha bilfria söndagar och Miljö­partiet miljözoner.

– Föroreningar som partiklar och kväveoxider bidrar till förtida dödsfall. Vi vill arbeta för att minska trafiken bland annat genom att införa miljözoner och fortsätta satsningar på cykel och kollektivtrafik, skriver Karin Pleijel (MP).

Alliansen vill få till ett hållbarare resande med exempelvis en ny gång- och cykelbro över älven och så miljövänlig trafik ”som möjligt”.

Utöver den gemensamma målsättningen att minska de fossila utsläppen så nämner även Demokraterna att Västlänken bör stoppas, Miljöpartiet och Alliansen lägger vikt vid skydd mot skyfall och höga vatten­flöden, medan Socialdemokraterna prioriterar matsvinn och engångsmaterial.

Vänsterpartiet

Grith Fjeldmose

1. Utlysa klimatnödläge – och agera efter det

Som det är nu når Göteborgs Stad inget av de viktiga miljömålen. Högerminoritetens budget och agerande i kommunen för Göteborg bakåt när vi borde gå framåt. Ett exempel är fria besök på återvinningscentralerna som kommer att generera mer biltrafik och låter medborgare med liten resursförbrukning betala för storförbrukarna.

2. Färre bilar och mer kollektivtrafik

Det är hög tid för åtgärder som minskar biltrafiken och ökar möjligheterna för cykel- och kollektivtrafik. Stadens investeringar i cykelinfrastruktur bör accelerera snabbt. Investeringarna i bilvägar bör minska drastiskt. Kollektivtrafiken ska vara bättre och billigare. Därför bör priset på månadskort sänkas och fria resor för ungdomar på sommarlovet återinföras.

3. Övergödning och försurning

Göteborg behöver trappa upp arbetet att återföra fosfor och kväve till jorden. Fosfor från gruvor är en knapp resurs och förekommer främst i länder som inte respekterar mänskliga rättigheter som Kina och Marocko. Högerminoritetens planer på att tillåta avfallskvarnar kommer att minska återutförseln av kväve till jordbruksmark.

4. Utökade ytor med biotopskydd

På planeten pågår en massutrotning av djur och växtarter som sker snabbare än när dinosaurerna dog ut. Staden behöver utöka ytorna med olika former av biotopskydd. Och verksamheternas inköp behöver anpassas så att de inte försämrar den biologiska mångfalden i andra delar av världen.

5. Kontrollen över avfallsinsamlingen

S har slutit en ohelig pakt med M om att tvångsprivatisera avfallsinsamlingen i halva Göteborg. Detta försvårar höjda ambitioner och förbättrade system. Det riskerar dessutom att bli dyrare och i andra städer har företag som vunnit anbud gått i konkurs eller dragit sig ur, vilket gör att många medborgare inte fått sitt avfall hämtat. Vi vill att verksamheten sköts i egen regi eller av Renova.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Alliansen

Naod Habtemichael (C), svarar för hela Alliansen.

1. Luftkvaliteten i staden

300 personer dör i förtid varje år på grund av den bristande luftkvaliteten här i staden. Att minska utsläpp och avgaser för en renare luft är ett måste för folkhälsan.

2. Hållbara transporter

Detta hänger ihop med luftkvaliteten, då staden behöver hitta fler sätt att skapa förutsättningar för hållbart resande. Det inkluderar exempelvis vårt budgetinitiativ för en gång- och cykelbro över älven. Vi behöver även minska trängseln i staden, och den biltrafik som körs ska vara så miljövänlig som möjligt.

3. Mer el i bussar och bilar

Både stadens kollektivtrafik och den biltrafik som behöver köras ska vara elektrisk så långt som möjligt. Kommunen ska främja den övergången bäst vi kan.

4. Skydda vårt vatten

Vattenarbetet i staden. Detta inkluderar skyfallssäkring, bibehålla en god dricks- och badvattenkvalitet och säkerställa att vi tryggar tillgång till grundvatten samt havsmiljön.

5. Stadens ­utveckling får inte kosta ­grönska

Biologisk mångfald i staden. Stadsbyggnad ska inte ske på bekostnad av grönska och natur; biologisk mångfald ska vara en integrerad del av hur vi utvecklar staden.

Miljöpartiet

Karin Pleijel

1. Göra allt för klimatet

Vi behöver göra allt vi kan för att nå vår del av Parisavtalets mål. Viktiga områden är transporter, byggnation, inköp- och upphandling och energiproduktion, samt att påverka näringslivet i staden. Stadens 55 000 anställda kan verkligen vara en stark, konstruktiv kraft i arbetet. Under 2020 kommer vi fortsatt att driva på arbete i den politiska arbetsgruppen för ett fossilfritt Göteborg.

2. Skydda ålgräs och fler grönytor

Vi vill fortsätta skydda värdefull natur inom Göteborg. Stadsplaneringen ska ta hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Vi är helt beroende av fungerande ekosystem för att vårt samhälle ska fungera och för att människor ska må bra. Vi vill särskilt skydda havets ålgräsängar och att stadens grönytor ska bli fler och skötas för att främja biologisk mångfald.

3. Miljözoner för bättre luft

Luften i Göteborg behöver bli bättre. Föroreningar som partiklar och kväveoxider bidrar till för tidiga dödsfall. Vi vill arbeta för att minska trafiken bland annat genom att införa miljözoner och fortsätta satsningar på cykel och kollektivtrafik. Att få fram finansiering till åtgärderna i Koll2035 är en viktig pusselbit både för luftkvalitén och för klimatet.

4. Mindre svinn och mer odling

Maten som staden köper in och serverar ska vara av god kvalitet och hållbart producerad. Att minska på matsvinnet är en annan viktig del i att göra matfrågan mer cirkulär. Vi vill också ge odling i och kring staden större utrymme.

5. Åtgärder mot skyfall och höga flöden

Med ett förändrat klimat behövs åtgärder för att hantera skyfall och höga flöden. Samordningen inom staden behöver utvecklas. Vi vill se nya lösningar för att hantera dagvatten och att arbetet med älvkantskydd fortsätter. Fortsatt underhåll av vatten- och avloppslednings­nätet är också nödvändigt.

Socialdemokraterna

Blerta Hoti

1. Mindre matsvinn

Förra mandatperioden minskade vi matsvinnet och därmed kommunens miljöpåverkan. Det frigör även pengar som istället kan gå till de som utbildar våra barn och vårdar våra äldre. Det arbetet avvecklar nu högerstyret, vilket innebär ett stort slöseri med både jordens resurser och skattepengar som behövs i vår gemensamma välfärd.

2. Tillbaka till billigare kollektivtrafik

Alla ska ha råd att åka kollektivt. Högerstyrets chockhöjning av biljettpriserna slår hårt mot både klimatet och göteborgarnas plånböcker. Därför vill vi återinföra gratis sommarlovskort och sänka biljettpriset med 135 kronor i månaden. Det är ett sätt att minska på stadens klimatutsläpp samt nå bättre luftkvalitet.

3. Höga krav i upphandlingar

Det må låta tekniskt, men varje år upphandlar kommunen för cirka 23 miljarder kronor. Därför är den en väldigt intressant kund för många företag. När vi ställer höga krav på hållbarhet, djurskydd och schyssta villkor för löntagarna får det effekt på marknaden.

4. Fasa ut engångs­artiklar av plast

Plast står för en stor del av nedskräpningen i våra hav, kräver olja att producera och skadar fisket. Plastvolymerna ska minska.

5. Ren och billig energi

Göteborg Energi ökar nu takten i sin omställning till helt ­fossilfri fjärrvärme till 2035. Högerstyret vill sälja ut Göteborg Energi, trots att all erfarenhet visar att när kommuner privatiserar sina elbolag leder det till både dyrare och smutsigare energi.

Sverigedemokraterna

Jörgen Fogelklou

1. Koldioxidfri fjärrvärme

Det är nödvändigt att hitta koldioxidfria energikällor för att förse fjärrvärmenätet med varmvatten. Exempel på detta är kärnkraft, vattenkraft, solkraft, geotermisk energi, vindkraft, vågkraft och elproduktion från tidvatten och havsströmmar.

2. Elektrifiera ­kollektivtrafiken

Vi vill elektrifiera all kollektivtrafik i Göteborg, även färjorna. Vi vill att samtliga fordon som staden köper in ska vara elfordon.

3. Gör bostäderna ­energismarta

Alla nybyggda bostäder och lokaler bör vara självförsörjande vad gäller uppvärmning och kylning när de tekniska förutsättningarna finns. Solceller, värmepumpar och energilagring.

4. Mer och enklare ­återvinning

Göteborgs husägare har sex kostnadsfria besök per år på återvinningscentralerna. Det är kontraproduktivt. Varje besök innebär en uppoffring för kunden som tar sig tid att källsortera och köra till en återvinningscentral. Varje besök genererar även vinst för staden eftersom man kan sälja mycket av det återvunna. Miljövinsten blir stor, 12 fria besök vore därför mer rimligt.

5. Stöd forskning och utveckling av elfordon

Genom att underlätta för fordonsindustrin vid beredning av detaljplaner, bygglov och markanvisning av exempelvis forskningscenter inom elfordonsteknik, skapar man förutsättningar för en snabbare omställning till utsläppsfria fordon. Dessutom genererar det arbetstillfällen i Göteborg, samt stärker industri och näringsliv.

Demokraterna

Henrik Munck

1. Stoppa Väst­länken

Stoppa Västlänken på grund av dess negativa klimatpåverkan och bidrag till sämre luftkvalitet. Och för att Västlänken tar resurser som kunde lagts på annat som ger nytta.

2. Ökade satsningar på kollektivtrafiken

Vi måste styra om infrastrukturplaneringen så att de begränsade resurserna läggs på snabbare spårvägs- och bussförbindelser. Tidigareläggning av Lindholmsförbindelsen, planering för planskild kollektivtrafik förbi centrum, och snabbare linjer till och från förorterna.

3. Mindre utsläpp från fjärrvärmen

Snabbare omställning till fossilfri fjärrvärme.

4. Mer laddinfrastruktur

Fortsatt utbyggnad av laddstationer och laddstolpar för elbilar, elbussar och ellastbilar. Samt utbyggnad av pendelparkeringar.

5. Se över stadens ­miljöstrategier

Översyn och sammanslagning av strategidokument inom miljöområdet. Miljöprogram och Klimatstrategiskt program kan slås ihop. Mängden av styrande dokument ger tung administration och försvårar miljöarbetet i praktiken.

Feministiskt initiativ

Stina Svensson

1. En fossilfri stad

Göteborg skall ha ett hundraprocentigt förnyelsebart energisystem. Vi är starkt kritiska till infrastrukturen för fossilgas som byggs ut i Göteborgs hamn. Samma med etableringen av Preemraff i Lysekil samt planer för expansion av Landvetter flygplats.

2. Gratis kollektivtrafik och bilfria dagar

Vi vill införa gratis kollektivtrafik genom en samordnad politik mellan kommun, region och stat. Och införa bilfria söndagar i innerstaden varje månad. Det förbättrar luftkvaliteten, ger möjlighet till annan användning av yta och ändrar normer. Vi vill ge mer resurser till gång- och cykel­banor samt cykel­parkeringar.

3. Satsa extra på sol

Vi vill att Göteborg Energi ska börja hyra ut solceller till privatpersoner och fastighetsägare.

Vi vill utreda potentialen för solceller och bevuxna tak på stadens fastigheter såsom skolor och flerbostadshus i allmännyttan, samt vid alla byggnationer där staden förvaltar, agerar byggherre eller upplåter mark.

4. Vegetarisk norm i skolor och på ­arbetsplatser

Vi bör minska konsumtionen av animaliska produkter. Vi vill se vegetariskt som grundalternativ i Göteborgs stads verksamheter, främst där människor vistas men inte bor, exempelvis i skolor, barnomsorg, på arbetsplatser och vid olika arrangemang.

5. Styr efter lokala mål för konsumtionsutsläpp

Feministiskt initiativ vill att ­Göteborg både mäter och styr efter de utsläpp som vår ­konsumtion orsakar, oavsett var vi skapar dem.