Klimat.

2020-08-21 07:52
Foto: Julia Sandstén Vikberg
Puffetikett
ETC Göteborg

Göteborg kan bli andra stad med omtvistad miljözon

Göteborg kan bli den andra svenska staden att införa en miljözon 2, men det är ännu oklart om den skulle minska luftföroreningarna. Nu tas frågan upp politiskt igen och medan MP och V vill utreda vidare så är S helt emot.

– Vi kan inte ha en miljöpolitik som exkluderar människor, säger Blerta Hoti (S).

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på ETC Göteborg!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Varje år beräknas 300 personer i Göteborg dö i förtid på grund av luftföroreningar. Särskilt stort problem är de höga halterna av kvävedioxider, som är högre här än i både Stockholm och Malmö.

– Ur ett globalt perspektiv har Göteborg relativt bra luftkvalité, men ur ett svenskt perspektiv är den relativt dålig. Göteborg lever inte upp till de nationella och lokala miljökvalitetsmålen, framför allt när det gäller kvävedioxidhalter men även när det gäller partiklar, säger Hampus Bok, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Den stora boven till föroreningarna är vägtrafiken. Sedan årsskiftet tillåter regeringen kommuner att införa striktare miljözoner som ett verktyg för att minska utsläppen. Än så länge är det bara Stockholm som har nappat på detta, och infört det på den kraftigt trafikerade Hornsgatan, men i Göteborg har man tagit initiativ till att undersöka saken. Miljözon 2 innebär ett förbud mot diesel- och bensindrivna bilar med utsläppsklass euro 4 eller lägre. Trafikkontoret har utrett effekterna av ett införande i tre områden: inom Vallgraven, vägsträckan Allén-Ullevigatan (från Järntorget till Ullevimotet) och det nuvarande miljözon 1-området (som är ett stort område i centrala staden). Utredningen visar att zonen skulle minska utsläppen i Göteborg, men olika mycket för de olika områdena.

– Ju större miljözon 2 man har desto större effekt får man på luftföroreningar totalt sett. Å andra sidan får man också större påverkan på hur folk kan köra sina bilar, säger Anna Säfsten, enhetschef miljö på trafikkontoret.

Det nuvarande miljözon 1-området, för tung trafik, infördes i Göteborg 1996. Nästa år kommer utsläppskraven för den zonen att skärpas vilket beräknas minska utsläppen i staden med 1,2 procent. Om samma område istället skulle göras om till en miljözon 2 beräknas utsläppen minska ännu mer, med 4,3 procent. Det finns dock en stor osäkerhet kring effekterna.

– Den stora utmaningen i det här är att säga hur den faktiska påverkan skulle bli. Vi vet inte hur många som skulle byta bil till exempel. Eller hur många som hittar andra vägar och vad det får för konsekvenser för områden utanför zonen när det gäller trafiksäkerhet och luftföroreningar. Vi vill inte flytta trafik till andra områden, säger Anna Säfsten.

Oenigt i Stockholm

I Stockholm var politikerna långt ifrån eniga när det beslutades om att införa en miljözon 2 på Hornsgatan. Utredningen innan den infördes visade att zonen skulle leda till att exponeringen av avgaser i Stockholmsområdet skulle minska med 2 procent och innebära 10 färre förtida dödsfall per år, men att de samhällsekonomiska effekterna beräknades vara tio gånger större än nyttorna. De samhällsekonomiska kostnaderna för en miljözon i Göteborg bedöms också kunna bli stora. I utredningen diskuteras att det kan bli dyrt att införa ett system som kontrollerar att restriktionerna efterföljs samt att det kan leda till kostader för bilister som måste köpa nya bilar eller välja bort bilresor. Men trafikkontoret har inte gjort någon djupare analys av de ekonomiska effekterna. Slutsatsen av utredningen är vidare utredningar krävs innan beslut kan fattas.

– Den här utredningen är inte ett fullständigt svar, vi har inte haft utrymme att utreda det här djupare, säger Anna Säfsten.

Bordlades till 25 augusti

I Göteborg lades utredningen fram i  miljö- och klimatnämnden och trafiknämnden i slutet av juni. Då hade inte alla politiker hunnit pratat ihop sig inom partigrupperna och mellan de olika nämnderna, så frågan bordlades till den 25 augusti.

– Vi ville ge alla mer tid till att titta igenom rapporten och svälja den, säger Toni Orsulic (M), ordförande i trafiknämnden.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade dock redan då fram ett gemensamt yrkande om att förvaltningen ska göra en djupare utredning om miljözon 2.

– Det är viktigt att använda de redskapen vi har för att få en frisk luft för att våra barn och gamla inte ska bli sjuka av luften i Göteborg och till och med dö i förtid. Då är miljözoner ett redskap, säger Karin Pleijel, kommunalråd och 2:e vice ordförande i trafiknämnden.

Partierna vill även utreda att på längre sikt införa en miljözon 3.

– Vi har inte tänkt att det ska införas i brådrasket. Däremot kan man göra som Amsterdam och avisera att Göteborg har som avsikt att införa miljözon 3 om till exempel tio år, så att folk förvarnas, säger Karin Pleijel.

Socialdemokraterna hade också tagit ställning om att de inte vill se nya miljözoner. De vill inte ens utreda frågan vidare.

– Jag är väldigt skeptisk till att införa det. Utredningen som har kommit nu tycker jag är ett väldigt bra underlag som visar på att vi inte bör gå vidare med frågan, säger Blerta Hoti (S), ledamot i trafiknämnden.

Hon pekar dels på att det kan leda till att luftföroreningarna flyttas till andra gator, men menar även att miljözonen skulle exkludera de som inte har råd att köpa en bil som tillåts inom den.

– Anledningen till det är att det skulle öka klyftorna i Göteborg eftersom vanligt folk inte har råd att köpa en Tesla i dag. Vi kan inte ha en miljöpolitik som exkluderar människor, säger Blerta Hoti.

”Varken bu eller bä”

Demokraterna ha beslutat att de vill utreda frågan vidare innan de tar ställning i frågan.

– Vi säger varken bu eller bä. Det som utredningen kommit fram till är att det är ganska komplext att bedöma effekterna av det här. Om personer inom zonen inte byter bil kan det få oönskade effekter utanför den. Vi vill att förvaltningen kompletterar utredningen, och tar med effekter av andra positiva saker som sker också, som att kraven skärps inom miljözon 1 och att vi kommer få flera nya elbussar i Göteborg vid årsskiftet, säger Peter Danielsson (D), ledamot i trafiknämnden.

Även Alliansen har nu kommit fram till att de vill utreda frågan vidare.

– Vi har fört samtal inom Alliansen med miljö- och klimatnämnden och kommer lämna ett yrkande på en återremiss. Vi vill att förvaltningen ska komplettera utredningen. Det är mycket som inte är färdigutrett. Det handlar om att vi vill se vissa bedömningar utifrån olika påverkanseffekter för olika alternativ. Uppdraget till förvaltningen var att utreda frågan i år, så det finns tid kvar, säger Toni Orsulic.

Vill Alliansen se en miljözon 2?

– Det är en senare fråga. Partierna har inte gemensamt tagit ställning i denna frågan, säger han.

Miljözon 1

Förbud mot vissa tunga fordon. Fordon som uppfyller utsläppsklass Euro 5 och högre får köra i zonen. 2021 skärps kraven och endast fordon som uppfyller utsläppsklass Euro 6 tillåts.

Miljözon 2

Omfattar personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. För att köra i zonen måste fordon med bensinmotor och dieselmotor uppfylla Euro 5 och Euro 6. Från och med 1 juli 2022 skärps kraven för dieselbilar som då måste uppfylla Euro 6.

Miljözon 3

Zonen med striktast krav. Endast elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 får köras i zonen. Det gäller lätta och tunga fordon. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro 6.