Debatt. .

2017-11-14 03:50
Aktion mot fossilgashamn i Göteborg. Foto: Jana Eriksson
Aktion mot fossilgashamn i Göteborg.

Upprop: Kräver klimatansvar från Ibrahim Baylan

När världens länder samlas i Bonn för att stoppa klimatförändringarna vill Sverige vara en ledande förebild. Men det kräver att Sverige och energiminister Baylan stoppar klimatdestruktiva satsningar på fossilgas. Gör din röst hörd och delta i uppropet!

När världens länder samlas i Bonn för att stoppa klimatförändringarna vill Sverige vara en ledande förebild. Men det kräver att Sverige och energiminister Baylan stoppar klimatdestruktiva satsningar på fossilgas. Gör din röst hörd och delta i uppropet!


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


I dagarna samlas världens ledare i Bonn, Tyskland, för klimatmötet COP23 med syftet att diskutera och ta beslut om uppföljning av klimatavtalet från Paris. I förhandlingarna inför klimattoppmötet har Sverige varit en drivande kraft för en höjd ambitionsnivå. Vi anses vara ett föregångsland som visar vägen i klimatarbetet och omställningen, ett land som strävar efter att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

De ambitioner som vi förmedlar internationellt ska självklart återspeglas i vilka beslut vi tar på hemmaplan när klimatavtalet ska omsättas i praktiken. Det finns inte utrymme för klimatdestruktiva satsningar, utan vi måste välja en väg som är hållbar, fossilfri och klimaträttvis. Därför borde det inte vara annat än en självklarhet att regeringen, genom samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, kommer att avslå ansökan om koncession för bygget av en fossilgasterminal i Göteborg.

Bakom fossilgasterminalen GO4LNG står Swedegas, ett dotterbolag till fossilgasjättarna Fluxys och Enagás. Swedegas terminalplaner består av två delar; att förse fartyg som vill tanka LNG (flytande fossilgas) med bränsle, samt att leverera fossilgas till den västsvenska industrin (vilket utgör merparten av terminalens planerade kapacitet).

Fossilgasterminalen GO4LNG marknadsförs som ett klimatbättre alternativ till dagens huvudsakliga fartygsbränsle tjockolja, då utsläppen av till exempel koldioxid, svavel, kväveoxider och partiklar vid själva förbränningen är lägre hos fossilgas. Dessa fördelar vägs dock ut av fossilgasens stora klimatpåverkan, som är jämförbar med både kol och olja när hela livscykeln tas i beaktning. Fossilgas är likt olja och kol ett fossilt bränsle och vid fossilgasens utvinning och transport sker läckage av stora mängder metangas. Metan är en växthusgas som är upp till 86 gånger starkare än koldioxid och som spelar en stor roll i den pågående globala uppvärmningen. Utvinning av fossilgas genom fracking har dessutom en negativ påverkan på den lokala miljön och skapar sociala problem.

En ökad import och distribution av fossilgas i Sverige är inte något vi kan acceptera med tanke på de klimatåtstramningar som måste göras för att tackla klimatförändringarna. För att hålla oss inom ramarna för klimatavtalet och vara ett föregångsland på miljöfronten har vi inte råd att gå i fossilgasfällan. Vår ambition om att bli världens första fossilfria välfärdsnation och ett fossiloberoende Västra Götaland kräver att vi tar klimatansvar. Detta rimmar illa med att tillåta bygge av ny infrastruktur för fossila bränslen!

Terminalen GO4LNG är bara en del av Swedegas större satsning på fossilgas i Sverige och den ovan nämnda koncessionen är det sista tillståndet som krävs för att bygget av terminalen i Göteborg ska sätta igång. Fossilgasfällan är en fristående gräsrotskampanj som drivs av ideellt engagerade invånare i Göteborg. Vi gör motstånd mot den destruktiva utvecklingen för fossilgas i Sverige och Europa och myterna kring fossilgas som målas upp av fossilindustrin. Vårt mål är ett klimaträttvist samhälle utan fossila bränslen och en framtid utan klimatförändringar.

Vi lanserade nyligen en mailkampanj som riktar sig till Ibrahim Baylan med kravet att stoppa bygget av GO4LNG. Den hittar du på fossilgasfallan.se/mailkampanj. I en tid av stora klimatbeslut kan vi höja vår röst och visa vilken väg vi vill att energipolitiken tar. Bidra med ditt namn för att stoppa fossilgasterminalen och markera att vi vill ha ett fossilfritt Göteborg, Västra Götaland och Sverige. Säg NO2LNG!

Josefin Winberg, Fossilgasfällan