Debatt. .

2020-12-23 06:37
Debattörerna vill att Göteborg tar inspiration av Barcelona som ett steg i att minska de fossila utsläppen.  Bild: Shutterstock
Debattörerna vill att Göteborg tar inspiration av Barcelona som ett steg i att minska de fossila utsläppen. 
Puffetikett
ETC Göteborg

”Superkvarter” visar vägen till en klimatvänlig stad

Klimatfrågan är akut och kräver att vi gör allt vi kan för att minska de fossila utsläppen. Som ett steg i att minska utsläppen föreslår vi i Vänsterpartiet att området innanför Vallgraven ska omvandlas till ett ”superkvarter” med inspiration från Barcelona, skriver Grith Fjeldmose (V) och Gertrud Ingelman (V).

Göteborg är historiskt byggd för en stor biltrafik, vilket fortfarande präglar staden i hög grad. För miljön, klimatet och säkerheten behöver den stora plats bilen tar i centrum minska för att ge mer utrymme åt hållbara alternativ som kollektivtrafik, gång och cykel. Dessutom åker män och höginkomsttagare mer bil än kvinnor och låginkomsttagare och därmed finns det tydliga köns- och jämlikhetsaspekter i detta.

Göteborg har idag omfattande problem med luftföroreningar, med bland annat en överdödlighet på cirka 300 personer per år enligt Miljömedicinskt centrum (2019). Enligt Rambolls luftkvalitetsrapport 2020 är Göteborg den stad i Sverige som har störst problem med partiklar som luftförorening, sett till hur många dygn riksdagens uppsatta mål för frisk luft har överskridits. Därför behöver vi aktivt påverka situationen.

Städer som Milano, London, Bogotá, New York, Berlin och Aten satsar på bättre framkomlighet för cyklister på bilismens bekostnad. Dessa städer följer exempel från Oslo, Paris, Buenos Aires och Barcelona och bildar därmed en växande positiv global trend. Satsningarna ser olika ut i olika städer, men målet är det samma: minskad bilism, ökat hållbart resande och mer tillgängliga stadskärnor.   

I Barcelona pågår sedan 2016 försök med bilfria ”superkvarter” där en stor andel av bilvägarna omvandlats till gång- och cykelgator. Principen är att det inte är tillåtet med biltrafik inom ett avgränsat område av staden. Målsättningen är bland annat att göra områden tillgängliga för alla, minska motordriven trafik och uppmuntra till ökad mobilitet. Enligt beräkningar från Environmental International kan den planerade utbyggnaden av superkvarteren rädda närmare 700 människoliv per år i Barcelona till följd av bland annat minskade luftföroreningar.

Vänsterpartiet menar att superkvarteren i Barcelona är mycket bra exempel att ta inspiration ifrån. Därför föreslår vi ett pilotprojekt där området innanför vallgraven i Göteborg omvandlas till ett bilfritt ”superkvarter” där förflyttningar endast görs med kollektivtrafik, gång eller cykel. Förutom att minska de klimatskadliga utsläppen skulle detta göra centrum till en mer tillgänglig och trygg plats för alla göteborgare.   

Vänsterpartiet vill se ett Göteborg som tar ansvar för klimatet. Superkvarter är en metod för att nå dit!

Grith Fjeldmose och Gertrud Ingelman 
Grith Fjeldmose (V), kommunalråd, och Gertrud Ingelman (V), kommunfullmäktigeledamot.