Replik. .

2019-04-09 08:09
Det ges för lite pengar till socialt arbete i Göteborg, menar debattören. Bild: Stian Lysberg Solum
Det ges för lite pengar till socialt arbete i Göteborg, menar debattören.
Puffetikett
ETC Göteborg

Satsa mer på socialt arbete i Göteborg

Vi i Feministiskt initiativ litar på att socialarbetare gör sitt yttersta varje dag för de människor de möter. Men för att kompetensen ska kunna användas väl måste också vi politiker skapa rätt förutsättningar. Vi delar beskrivningen från Socialarbetare för social aktion, SFSA, om att det är dags för politiker att nu ta ansvar (ETC Göteborg 2/4).

Det ges för lite pengar till socialt arbete i Göteborg. Hade den rödgrönrosa budgeten röstats igenom istället för Alliansens så hade de tio stadsdelarna fått sammanlagt 335 miljoner extra, vilket hade lett till satsningar istället för nedskärningar. Dessutom hade social resursförvaltning fått över 100 miljoner mer vilket ytterligare hade stärkt det sociala skyddsnätet i staden.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Att hålla budget får aldrig gå ut över de människor som är i behov av hjälp. Istället ska budget anpassas utifrån de verkliga behov som finns. Det sociala arbetet ska utgå från rättighetsperspektiv och lagstiftning, inte ekonomisk styrning och överdriven mätning.

Feministiskt initiativ ser ett behov av att politiken måste lyfta blicken och ha ett långsiktigt perspektiv. Det finns olika sätt att göra det, ett perspektiv är ökat välmående när människor i behov av stöd också får rätt stöd. Men även ur ett ekonomiskt perspektiv, om vi tar bort de förebyggande åtgärderna, ställer hårdare krav, och sorterar bort hjälpsökande riskerar detta slå tillbaka i ökande kostnader för övriga delar av vår välfärd, som vården, skolan och polisen. Som exempel så uppskattar EIGE (European Institute for Gender Equality) att mäns våld mot kvinnor kostar Sverige cirka 40 miljarder kronor varje år när man räknar in kostnader för vård, rättsväsende och frånvaro från arbetsliv.

Att politiska beslut kan öka de ekonomiska klyftorna och skapa mer social utsatthet lyfter SFSA på ett bra sätt. Det ligger inte på enskilda socialarbetare att skapa en jämlikare stad där till exempel alla har rätt till, och möjlighet att få, en egen bostad. Bostadsbrist, fattigdom och våld är strukturella problem som kräver strukturella lösningar.

Feministiskt initiativ vill inte bara släcka bränder, vi vill skapa ett samhälle där bränder inte uppstår. Ett jämställt och jämlikt samhälle där de små gnistorna tas omhand genom en fungerande välfärd där människor som är i behov av stöd ska kunna få det. Den sociala tryggheten för stadens invånare är grunden för ett väl fungerande liv, både när det gäller ekonomi, hälsa och familjeliv.

Standardiserade mallar och konstant resultatmätning med ursprung i det privata näringslivet är varken till för, eller anpassat för, socialt arbete. Att arbeta med människor kräver hög kompetens men också att kunna se det som finns mellan raderna och inte bara att läsa text eller kolla på statistik. Socialarbetare är utbildade för att kunna se denna komplexitet, men behöver förutsättningar för att få använda sin kompetens. Inte bli ifrågasatta för den utifrån krav från begränsad budget.

Feministiskt initiativ anser att det behövs kraftigt höjda budgetanslag till socialt arbete, respekt för att socialt arbete vilar på rättighetsbaserad grund (inte ekonomisk) och att det är de som är närmast verksamheten som bäst kan bedöma hur arbetet kan utvecklas och förbättras (inte utifrån standardiserade mallar och mätmetoder). Men framförallt behövs det en en helhetssyn och långsiktighet inom politiken för att minska ekonomiska klyftor, social utsatthet och problematik.

Vi ser en stor risk att socialarbetare, och de som är beroende av stöd, kommer drabbas än hårdare av de nedskärningarna som vi ser sker i alla Göteborgs stadsdelar. Det kan ytterligare försvåra livet för grupper i vårt samhälle som redan är missgynnade och lever i social utsatthet. Vi ser, utifrån vårt intersektionella perspektiv, att detta riskerar att drabba till exempel personer med en funktionsvariation, nyanlända, personer med en missbruksproblematik och personer som lever under hedersförtryck extra hårt. Den utvecklingen vill vi ändra på!

Julia Stendahl 
Socialarbetare och ersättare SDN Östra Göteborg (FI)