Debatt. .

2017-04-12 12:00
”Hur många tåg Västlänken klarar är en primär fråga för hela projektet eftersom huvudsyftet med att bygga Västlänken är att utöka Centralens kapacitet.”  Bild: Adam Ihse/TT
”Hur många tåg Västlänken klarar är en primär fråga för hela projektet eftersom huvudsyftet med att bygga Västlänken är att utöka Centralens kapacitet.”

Regeringen kan inte godkänna Västlänken

Regeringen beställde hos Trafikverket en Västlänkstunnel som skulle klara 18 tåg per timme och riktning. Det förslag till järnvägsplan som har överlämnats till regeringen för godkännande klarar endast 12 tåg.

Därför måste regeringen avslå Trafikverkets önskan och skicka tillbaka projektet till ritbordet. Annars byggs en anläggning som omedelbart kräver ny mångmiljard-investering för att nå sitt syfte och mål. Hösten 2004 beslutade styrgruppen för Västlänkens järnvägsutredning att den lösning som skulle väljas måste klara 18 tåg per timme och riktning. Redan då varnades styrgruppen för att en tunnel skulle få det svårt att nå kapacitetsmålet, men mellan två möten kunde Banverket (Trafikverkets föregångare) berätta att de löst problemet. Hur presenterades aldrig, men politikerna och övriga i styrgruppen var nöjda över beskedet och kapacitetsfrågan kunde läggas åt sidan. 

Hur många tåg Västlänken klarar är en primär fråga för hela projektet eftersom huvudsyftet med att bygga Västlänken är att utöka Centralens kapacitet. Järnvägsutredningen (2007) slog fast att åtminstone 15 tåg per timme och riktning krävdes för att uppfylla det redan då fastställda behovet. Med 18 tåg skulle det finnas utrymme för utökad trafikering. För ett år sedan skickade Trafikverket in Västlänkens järnvägsplan till regeringen för fastställande av laga kraft. Då inkom även över 170 inlagor från allmänheten, som i dagarna fått brev om att senast den 13 april besvara Trafikverkets kommentarer på sina yttranden. Därefter kommer regeringens tjänstemän arbeta fram ett underlag till regeringen för beslut.

Eftersom Västlänken är ett politiskt utlyst projekt måste det naturligtvis vara av yttersta vikt att de politiska målen uppfylls. Västlänkens järnvägsplan klarar inte det. Tunnelns politiska kapacitetsmål är 18 tåg per timme med en undre gräns på 15. Den tunnel Trafikverket vill få tillstånd att bygga har ett max på 15–16 tåg per timme, men på grund av svårigheterna vid anslutningarna till resten av tågsystemet blir anläggningens totala kapacitet endast 12 tåg. Med andra ord enbart 2/3-delar mot vad Trafikverket fick i ansvar att leverera. 

Det visar att de har misslyckats med sitt uppdrag. Byggs Västlänken skulle vårt samhälle stå inför faktum att det direkt kommer krävas en ny stor och dyr investering på tiotals miljarder kronor för att klara av den 1/3-del av kapacitetsbehovet som Trafikverket i sin järnvägsplan utesluter. Därför ska regeringen inte tillstyrka Trafikverkets önskan om fastställande av laga kraft för befintligt förslag.

 

Mats Lövgren 
samordnare nätverket Stoppa Västlänken nu