Debatt. .

2019-12-03 08:40
Pia Emanuelsson.
Pia Emanuelsson.
Puffetikett
ETC Göteborg

Politiken säger en sak men gör något helt annat

Jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Det har politiker lovat att jobba för, men samtidigt skär de ner på insatser och stöd.

Idag ställer funktionsrättsrörelsen dem till svars, skriver Pia Emanuelsson från Funktionsrätt Göteborg

Idag, 3 december, är det Internationella funktionsrättsdagen, instiftad av FN år 1992. Över hela världen uppmärksammas mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN:s tema för dagen handlar i år om delaktighet och ledarskap för personer med funktionsnedsättning kopplat till att förverkliga de globala målen i Agenda 2030.

För tio år sedan trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Sverige har därmed åtagit sig att ”säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning utan diskriminering av något slag på grund av funktionsnedsättning”.

För två år sedan antog riksdagen ett nytt nationellt mål för funktionshinderpolitiken: ”att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och att barnrättsperspektivet uppmärksammas.”


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Konventionen och det nationella målet är styrande beslut som Göteborgs stad naturligtvis är skyldig att följa. Idag samlas en bred funktionsrättsrörelse i Nordstan för att uppmärksamma och manifestera för just detta som politiken säger sig vilja uppnå, mänskliga rättigheter, jämlika livsvillkor och full delaktighet i samhället. För trots dessa viktiga principiella ställningstaganden från politiskt håll ser vi en alarmerande utveckling av försämringar av livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Ojämlikheten mellan personer med funktionsnedsättning och övrig befolkning är mycket stor och glappet ökar. Tillgången till mänskliga rättigheter försämras genom nedmonteringar och åtstramningar av olika former av insatser och stöd. Politiken säger en sak på principiell nivå men gör i praktiken något helt annat.

Personer med funktionsnedsättning har lägre demokratisk delaktighet, lägre utbildningsnivå, högre arbetslöshet, sämre hälsa, lägre kulturellt och socialt deltagande och lever ofta i fattigdom. Fortfarande byggs ett samhälle som på många sätt utestänger och exkluderar personer med funktionsnedsättningar från att ta del av det allmänna och delta i det offentliga livet.

Funktionsrättsrörelsen vill ställa politiken till svars och göra ett ansvarsutkrävande: Hur ska vi gå från ord till handling i Göteborg för att säkerställa och främja fullt förverkligande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning? Vad kommer ni att göra för att vända den negativa utvecklingen?

Idag, klockan 16 på scenen i Nordstan, kommer vi att föra en dialog med några av stadens politiker kring dessa oerhört viktiga frågor.

Pia Emanuelsson 
Ombudsman Funktionsrätt Göteborg