Debatt. .

2020-12-04 04:29
Bild från militärövningen Swenex 20 som bland annat hölls i Göteborgs skärgård i maj i år. Bild: Adam Ihse/TT
Bild från militärövningen Swenex 20 som bland annat hölls i Göteborgs skärgård i maj i år.
Puffetikett
ETC Göteborg

Militär övningsverksamhet får inte förstöra skärgårdens livsmiljö

I en tid när resandet av klimatskäl måste minska är vår nära skärgård också allt viktigare som rekreations- och friluftsområde. 

Under senare tid har den militära övningsverksamheten ökat i Göteborgs södra skärgård och boende har uttalat oro över den ökade omfattningen. Från Vänsterpartiets sida står vi fast vid att Försvarets planer för skärgården är orimliga.

Prövningen av försvarets ansökan om en kraftigt ökad verksamhet i Södra skärgården är fortfarande inte avgjord. Vänsterpartiet står fast vid den linje Göteborgs Stad har drivit - att omfattningen av den ansökta militära verksamheten är orimlig ur flera aspekter.

2018 ansåg en majoritet av partierna i Göteborg att verksamheten i första hand bör upphöra och i andra hand att kraven bör skärpas för övningarna. Vänsterpartiet menar att verksamheten inte ska få överstiga tidigare nivå. En kraftigt ökad verksamhet enligt försvarets ansökan skulle riskera att skada havsmiljö, natur, och livsmiljön för många tusen invånare. Det skulle också stå i vägen för bostadsbyggande i området.

I en tid när resandet av klimatskäl måste minska är vår nära skärgård också allt viktigare som rekreations- och friluftsområde. Behoven av en tillgänglig skärgård har också blivit tydligt under pandemin då möjligheterna att resa är begränsade. Allt fler tar sig ut till öarna och 2019 gjordes 2 370 000 resor med båtarna i Södra skärgården.

Processen om skjutfältet startade 2010, då Miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland godkände Försvarsmaktens ansökan om att inrätta ett skjutfält med en omfattande militär verksamhet i Göteborgs skärgård. Beslutet överklagades av bland andra Göteborgs Stad och skärgårdsbor. Invändningarna var många och omfattningen av Försvarets planerade ökning av militär verksamhet ansågs vara orimlig, miljöriskerna stora och underlagen bristfälliga. Nu ligger frågan hos regeringen.

Trots sjuttio års skjutande i området har Försvarsmakten inte presenterat några undersökningar av hur havsmiljön påverkats i området. Vid uppföljningen av de lokala miljömålen framgår att vi inte når miljömålet ”Hav i balans” eller god vattenstatus. Frågan är hur årliga utsläpp av bland annat 2 ton bly och 1 ton koppar skulle vara förenligt med EU:s vattendirektiv. Det finns även risk för påverkan på Natura 2000-område. Höga bullervärden från skjutandet skulle drabba många, då det överklagade tillståndet tillåter 115 skjutdagar och 70 nätter varje år, drygt 1,3 miljoner skott, samt handgranater, sprängningar och robotar. Detta i en av Göteborgs stadsdelar nära bostadsbebyggelse.

Utöver ramen för den ansökta verksamheten ska det genomföras internationella militärövningar. I dagsläget finns ingen garanti för att andra stater inte har kärnvapen ombord. Därför välkomnar vi det viktiga beslutet i kommunfullmäktige nyligen om att ansluta Göteborg till det internationella uppropet ICAN, som har som målsättning att förbjuda kärnvapen.   

En viktig aspekt är krisberedskap, vilket Försvaret har lyft fram under senare tid. Ökade Klimatförändringar är ytterligare ett skäl till att värna den lokala livsmedelsförsörjningen. Fiske, jordbruk och fårnäring behöver säkras, istället för att riskeras genom spridning av miljögifter i mark och vatten. Avslutningsvis vill vi peka på att barnkonventionen som nu är lag stärker barnens rättighet till en god uppväxtmiljö. Försvarsmakten ska skydda livsmiljön och inte utgöra en risk för miljö och hälsa.

Vårt budskap till regeringen är tydligt: Ge inte tillstånd till att inrätta ett skjutfält med en omfattande militär verksamhet i Södra skärgården!

Gunvor Bergquist och Jennie Wadén 
Gunvor Bergquist (V), ledamot i Miljö- och Klimatnämnden Göteborg, och Jennie Wadén (V), 2:e vice ordförande SDN Västra Göteborg.