Debatt. .

2019-11-26 04:00
Foto: Jessica Gow/TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Mäns dödliga våld mot kvinnor måste stoppas

Mäns våld mot kvinnor går att förebygga, men det kräver en kraftsamling från hela samhället, skriver dagens debattörer.

Varje år den 25 november uppmärksammas FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Det är en bra påminnelse om hur långt det är kvar till ett jämställt samhälle. Den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle är mäns dödliga våld mot kvinnor. 2018 dödades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med 10 kvinnor år 2017. Det är mer än en dubblering. Utöver detta tillkommer alla de kvinnor och barn som fått allvarligt fysiska och psykiska skador som våldsutövande män åsamkat dem.

Statistiken gällande mäns våld mot kvinnor i Sverige är skakande:

Dödligt våld mot kvinnor/flickor: 33 fall, en ökning med 6 fall jämfört med 2017.

Misshandelsbrott mot kvinnor över 18 år: 28 700, ökning med 3 procent

Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor 18 år eller äldre: 4 270 anmälda brott, en ökning med 6 procent

Mer än var tredje ung tjej/kvinna mellan 16 och 24 år uppgav att hon utsattes för sexualbrott under det senaste året, i Brottsförebyggande rådets Nationella Trygghetsundersökning. Den övervägande majoriteten förövare i alla dessa våldsbrott är män.

Under hösten har det skett polisiära och politiska kraftsamlingar för att få stopp på gängkriminalitet, dödsskjutningar på gatan och organiserad brottslighet. Ofta är gängkriminalitetens förövare och offer pojkar och unga män, men även kvinnor och barn drabbas av detta våld. Dessa satsningar är nödvändiga, men behöver även ha fokus på maskulinitetsnormer och våld mot barn från närstående, som även är viktiga bakgrundsfaktor. Men den grova brottslighet som män utsätter kvinnor för, våldtäkter, mord och misshandel, kräver samma status, resurser och engagemang och måste tas på samma allvar. Mäns våld mot kvinnor orsakar stort lidande och ohälsa för kvinnor och barn. Dessutom kostar mäns våld samhället stora ekonomiska summor, 43 miljarder kronor per år enligt beräkningar från European Institute for Gender Equality.

Det är viktigt, både symboliskt och strategiskt, att regeringen har formulerat en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Vi vet att tidig upptäckt, stöd och skydd till utsatta och ett samordnat och långsiktigt arbete är en nyckel till att få slut på mäns våld mot kvinnor. I detta arbete är såväl myndigheter som organisationer viktiga aktörer. Som en del av detta arbete arrangerar Jämställdhetsmyndigheten och Unizon imorgon en kunskapshöjande konferens om mäns dödliga våld mot kvinnor, ”Dödsorsak: Kvinna”. Syftet med konferensen är band annat att skapa medvetenhet och kunskap om våld mot kvinnor, vad som brister i arbetet och hur  våldsutsatta kvinnor tidigare kan upptäckas och få det stöd och skydd de har rätt till och behov av. Vår förhoppning är även att utredningar och riskbedömningar förbättras inom myndigheternas arbete. Konferensen är en del av En vecka fri från våld, en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som syftar till att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Det kräver dock att alla samhällsaktörer samordnar sina krafter ock konkret samverkar med varandra.

Det finns kunskap, forskning och lagstiftning inom området mäns våld mot kvinnor. Det är dags att den tillämpas i praktiken i alla myndigheter. Det är politiker och chefers ansvar att ge förutsättningar och möjligheter så att befintlig kunskap och lagar leder till handling.

Med vårt samarbete kring detta vill Jämställdhetsmyndigheten och Unizon visa att det går, och är nödvändigt, att hitta gemensamma nämnare i kampen mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är eniga om att vi måste skapa ett bättre förebyggande arbete, tidigt identifiera våldsamma män, förhindra att de kan fortsätta utöva våld och hålla förövare ansvariga för sina brott. Mäns våld mot kvinnor är ofta kriminella handlingar som i höge utsträckning än idag borde leda till åtal och fällande dom. Vi vill också se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen som utövar våld, hotar och våldtar.

Sist men inte minst är det helt avgörande att män tar ansvar och börjar engagera sig i frågan. Av 200 anmälda deltagare till vår konferens ”Dödsorsak: Kvinna”, är färre än tio män. Så länge mäns våld mot kvinnor betraktas som en kvinnofråga, är det svårt att nå förändring. Det är dags att kliva fram nu, män.

///

Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Katarina Björkgren, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Mikael Thörn, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten