Debatt. .

2018-10-31 12:47
Dags att dela mer jämställt på ­kakan, tycker dagens debattörer.   Bild: Anders Wiklund / TT
Dags att dela mer jämställt på ­kakan, tycker dagens debattörer.
Puffetikett
ETC Göteborg

Kvinnor får fortfarande minst av ­statens bidragskaka

”Jämställdhet måste finnas med som ett mål i all bidragshantering för att man ska kunna göra strukturell skillnad.”

Under hösten 2018 har vi undersökt hur 31 statliga myndigheter och bidragsgivande organisationer fördelar sammanlagt 13,7 miljarder kronor i statsbidrag till civila organisationer. Utifrån de svar som inkommit är det tydligt att jämställdhet är en faktor som förbises hos de allra flesta. Det finns endast två statsbidrag vars syfte är jämställdhet och de handläggs av Jämställdhetsmyndigheten.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Ett återkommande kriterium i många av förordningarna som styr fördelningen av statsbidrag är att verksamheten ska respektera demo­kratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. 

Trots denna formulering är jämställdhet sällan en avgörande faktor för vem som ska få ta del av statsbidrag, vilket riskerar att förstärka en ojämställd tilldelning av ekonomiska medel. Denna otydliga formulering kring komplexa begrepp leder till varierande tolkningar och beslut om beviljade ansökningar på projektmedel och verksamhetsbidrag. 

För civilsamhällets organisationer är det viktigt att ha en finansiering om man ska kunna arbeta med insatser för att nå de högt ställda mål som föreningar har. När det gäller civilsamhällets organisationers verksamhet är den i grunden lika könssegregerad som arbetsmarknaden.

Kvinnor är verksamma i humanistiskt inriktade föreningar och män är verksamma inom idrott och ekonomiska föreningar. De ideella organisationerna bär en stor del av samhällets sociala kapital och utan deras insatser faller mycket av det sociala ansvaret på såväl privatlivet som på samhällslivet.

Då är det alarmerande att de statliga bidragsgivande myndigheterna inte ger förutsättningar för föreningar att verka genom att säkerställa att kvinnor och män har möjlighet att ta del av samhällets finansiering på lika villkor.

Flertalet av de myndigheter som vi har undersökt meddelar att de inte har med jämställdhet som ett kriterium vid utlysningar av medel. De har inte heller med det som ett avgörande perspektiv i handläggningen av beslut i ärenden och de har inte heller könsuppdelad statistik som visar utfallet av de beviljade bidragen.

Det innebär att skattemedel fördelas till civilsamhällets organisationer utan att säkerställa att kvinnor och män får del av dessa pengar på lika villkor.

Vi kräver att det ska finnas tydligare skrivningar i förordningarna med styrande jämställdhetskrav som säkerställer att statliga myndigheter fördelar medel till civilsamhällets organisationer på lika villkor till kvinnor och män. För att detta ska bli möjligt att följa upp ska samtliga myndigheter föra en könsuppdelad statistik över inkomna ansökningar och beviljade bidrag.

Jämställdhet måste finnas med som ett mål i all bidragshantering för att man ska kunna göra strukturell skillnad och för att de jämställdhetspolitiska målen ska uppnås. Vi ser fram emot den kommande regeringens insatser på detta område.

Winnet  
Britt-Marie ­Torstensson, ordförande Sverige, och Tove Gustafsson, verksamhetsutvecklare, Västra Götaland.