Debatt. .

2015-08-22 08:35
”Lärarförbundet har länge varnat för en annalkande lärarkris i Sverige. Den är redan här och värre kommer det att bli om inte fler lockas till yrket.” Bild: Jessica Gow/TT
”Lärarförbundet har länge varnat för en annalkande lärarkris i Sverige. Den är redan här och värre kommer det att bli om inte fler lockas till yrket.”

Kommunens skolsatsning för liten

De yngsta skolbarnen har de längsta "arbetsdagarna" och vistas i alldeles för stora grupper.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I början av juni antog kommunstyrelsen i Göteborg budget för 2016. Lärarförbundet delar de uppfattningar som framförs i budgeten angående situationen i kommunen och hur den bör utvecklas. Lärarförbundet står upp för mänskliga och demokratiska rättigheter, jämställdhet och tar skarpt avstånd från alla former av diskriminering och rasism. Arbetet för en hållbar utveckling i Göteborgs stad är en ödesfråga som kräver skyndsamma åtgärder. Vi vet att skolans situation i hög grad påverkas av segregationen, befolkningens hälsa och ökade inkomstklyftor.

Lärarförbundet välkomnar alltid alla satsningar inom utbildningsområdet. Men om dessa skall få önskad effekt så måste medlen garanterat gå dit de är avsedda. Av erfarenhet vet vi att satsningar i den centrala budgeten lätt urholkas då de olika förvaltningarna ska hålla sig inom budgetram. 

En satsning på 200 plus 100 miljoner till grundskolan med särskild inriktning mot lågstadiet är utmärkt. Under förutsättning att dessa medel hamnar rätt kommer de att göra skillnad. Grupperna på fritidshemmen har ökat för varje år. Satsningen på 25 miljoner är tyvärr minst 25 miljoner för lite för att det ska ha någon effekt. De yngsta skolbarnen har de längsta ”arbetsdagarna” och vistas i alldeles för stora grupper.

Detta gäller också för barnen på förskolan. I dag diskuteras att återinföra ett maxtal för antal barn i förskolan. Lärarförbundet har länge propagerat för högst 15 barn per grupp. Satsningen på 40 miljoner är ett alltför litet steg i rätt riktning.

Budgeten måste ge förutsättningar för skolans kompensatoriska uppdrag och möjliggöra för förskolechefer och rektorer att uppfylla skollagens skrivningar. Budgetskrivningen om ”Resurser till skolan, både ekonomiskt och genom andra skolutvecklingsinsatser, ska fördelas efter behov” måste i praktiken tillämpas överallt.

Oron i världen gör att fler människor söker sig till Göteborg. Detta innebär ökade behov av insatser bland annat från skolans sida. I budgeten lyfts mottagandet av nyanlända elever fram och vilka insatser som krävs. Lärarförbundet framhåller att det krävs utvidgade resurser och insatser inom hela utbildningssektorn för att barn, elever och föräldrar ”ska kunna bli och vara aktiva samhällsmedborgare”. 

Lärarförbundet har länge varnat för en annalkande lärarkris i Sverige. Den är redan här och värre kommer det att bli om inte fler lockas till yrket. Redan i dag är det en skriande brist på legitimerade förskollärare i Göteborg. För att locka fler till läraryrket oavsett skolform krävs många insatser. Förutom goda anställningsvillkor, bra arbetsmiljö och garanterad kompetensutveckling krävs en rejäl höjning av lönerna. Budgeten innehåller en viss utökning av lönekompensation för lärarområdet samt en central reservation för att kunna möta eventuella krav från staten för en särskild lärarsatsning. Detta är bra. Men det behövs ytterligare satsningar. Lärarförbundet är av åsikten att lärarlönerna ska höjas rejält så att de står i paritet med utbildningens längd och komplexiteten i läraruppdraget.

Lärarförbundet har länge ansett att det behövs en bättre samordning av utbildningsområdet i staden. För att garantera likvärdigheten och likvärdiga villkor för lärarna efterlyser vi att Göteborgs stad tar ett stadigare grepp om utbildningspolitiska frågor från förskola till vuxenstudier. Vi välkomnar att det i dag finns en bred politisk enighet om att se över hur utbildningsområdet i staden ska organiseras och styras politiskt. Vi förordar en central nämnd för skolan som omfattar såväl grundskola som förskola. Vi värnar ett till 16 års-perspektivet.

Dagens skola formar morgondagens samhälle!

Lotta Söderström & Anders Johansson 
Lärarförbundet Göteborg