Debatt. .

2017-12-07 10:18
”Att ge alla barn en god start i livet är en social investering som kommer att betala sig tusenfalt under kommande decennier”, skriver dagens debattörer. Foto: Malin RUdblom / TT
”Att ge alla barn en god start i livet är en social investering som kommer att betala sig tusenfalt under kommande decennier”, skriver dagens debattörer.

Jämlikheten måste finansieras

Göteborgs jämlikhetsarbete är världsledande. På några få år har det systematiska arbetet med att öka jämlikheten, Jämlikt Göteborg, trappats upp snabbt. Det finns ett stort intresse bland forskare världen över att studera hur vi har tagit tag i denna avgörande fråga. Med programmet för Jämlikt Göteborg, som nu ska klubbas i kommunfullmäktige, det är en milstolpe i stadens arbete för ökad jämlikhet, skriver den rödgröna ledningen i Göteborg.


VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se


Det unika med Jämlikt Göteborg är inte bara systematiken och det tydliga fokuset på forskning och beprövad erfarenhet utan även att hela arbetet integrerats i stadens befintliga organisation och verksamheter. Jämlikt Göteborg är tydligt utformat för att undvika den ”projektifiering” som länge varit ett problem inom det sociala området. Bristen på långsiktighet, systematik och vetenskaplighet har tidigare gjort att många goda avsikter och ambitioner förblivit just det och inte kunnat utvecklas till reguljär social verksamhet.

Det finns i dag en stark vetenskaplig konsensus om den nära kopplingen mellan jämlikhet och socioekonomisk utveckling. Länder med lägre sociala skillnader mellan människor klarar sig bättre än länder med stora skillnader. Det gäller allt från folkhälsa till ekonomisk och teknologisk utveckling. Därför ställer sig numera tunga internationella organisationer som IMF och OECD bakom arbetet för att minska de sociala och ekonomiska klyftorna i världen. Det är alltså självklart att förespråka ökad jämlikhet mellan människor, inte bara av moraliska eller ideologiska skäl, utan av strikt ekonomiskt rationella skäl.

Ett mer jämlikt samhälle är en vinstaffär för hela befolkningen, även för de som har hög social och ekonomisk status. Inte minst på grund av att minskade socioekonomiska skillnader leder till minskad kriminalitet och social otrygghet. Alla vinner på ökad jämlikhet. Det är faktiskt så att den enda anledningen att motsätta sig ett mer jämlikt samhälle är om man ser ett moraliskt eller ideologiskt värde i ojämlikheten. Därför är det oroväckande att de borgerliga partierna i sina budgetförslag inte har någon finansiering av Jämlikt Göteborg. Risken är att det systematiska jämlikhetsarbetet i Jämlikt Göteborg kommer att avbrytas om de får makten. Det vore djupt olyckligt.

Programmet för Jämlikt Göteborg sträcker sig över två mandatperioder och jämlikhetsarbetets tidshorisont är längre än så. Att åstadkomma genomgripande förändringar av jämlikheten är nämligen ett mycket långsiktigt arbete som tar mycket tid. Det är först över en generation som vi kan hoppas att se djupgående förändringar på befolkningsnivå. Den viktigaste orsaken till detta är att människors livsvillkor till stor del präglas under de första levnadsåren. Trygghet och kognitiv utveckling under barndomen påverkar till mycket stor del våra livschanser och vår livskvalitet under resten av livet.

Därför är en helt central del av arbetet med Jämlikt Göteborg just att satsa på de tidiga åren. Att ge alla barn en god start i livet är en social investering som kommer att betala sig tusenfalt under kommande decennier. Att se till att alla barn klarar skolan och får förutsättningar att bilda sig intellektuellt och socialt kommer även det att vara helt avgörande för samhällets långsiktiga utveckling. Därför har vi rödgröna också målmedvetet stärkt stadens tidiga insatser under de senaste åren. Ett tydligt exempel på det är vår satsning på familjecentraler i alla stadsdelar och ett familjecentrerat arbetssätt.

Med Jämlikt Göteborg har vi tagit ett systematiskt och metodiskt grepp om stadens jämlikhetsarbete. När vi nu beslutar om programmet för Jämlikt Göteborg i kommunfullmäktige så lägger vi fast inriktningen för de kommande åtta åren. Det är en stor händelse och en milstolpe i arbetet för ökad jämlikhet. Det går dock inte att slå sig till ro med detta beslut. Ökad jämlikhet kommer att fortsätta kräva vårt engagemang, varje dag, året runt. Det är först när visionerna och planerna omsätts i praktisk, konkret vardag som jämlikhetsarbetet blir verklighet.

Marina Johansson (S), Kommunalråd med ansvar för Sociala frågor och folkhälsa

Karin Pleijel (MP), Skolkommunalråd

Daniel Bernmar (V), Äldrekommunalråd