Debatt. .

2019-03-14 04:00
Axel Josefson, M, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Foto: Thomas Johansson / TT
Axel Josefson, M, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
Puffetikett
ETC Göteborg

Hur ställer sig Moderaterna till vår tids ödesfråga: klimathotet?

Det vore önskvärt att M bidrar mer tydligt positivt till en minskad miljö- och klimatpåverkan, skriver debattören.

I bland får man intrycket att M mest klagar på förslag och åtgärder som kommer från andra partier, som exempelvis bidrag till elcyklar och flygskatt, utan att ha några egna förslag att komma med? För att få höra vad M i Göteborg tänker i frågan, var vi några morgonpigga som infann oss på Näringslivets Hus där det hölls en Fredagsfrukost med Axel Josefson (M) på ämnet ”Vad vill kommunstyrelsens nye ordförande med Göteborg?”.

Axel Josefson började med att redovisa några hjärtefrågor: stärka skolan, strama åt kommunens ekonomi, hantera Göteborgsandan och ta itu med parallella samhällsstrukturer i nordost. Handeln betonades som en viktig näring för Göteborg och då behövs fler parkeringar i centrum, en inriktning som kanske inte helt går i linje med krav på bättre stadsmiljö, renare luft, mindre trängsel, med mera.

Klimatfrågan kom upp först under den efterföljande frågestunden. På en fråga om de viktigaste åtgärderna för klimatet nämnde kommunstyrelsens nye ordförande två problem som behöver uppmärksammas. Det första gällde klimatanpassning på grund av stigande havsnivå. Staden har redan tagit fram en utredning kallad “Översiktsplan – Tillägg för översvämningsrisker”. De problem som kan uppstå i framtiden på grund av klimatförändringar är havsnivåhöjningar, skyfall och höga flöden. De åtgärder som föreslås är på lång sikt yttre portar i älvmynningen och pumpstationer mot havsnivåhöjningar, samt på medellång sikt älvkantsskydd, med kostnader som uppskattas till tiotals miljarder kronor.  Men eftersom mängden kraftiga regn förväntas öka i framtiden är detta sannolikt en underskattning. Planen godkändes av byggnadsnämnden under hösten 2018, och den går nu vidare till kommunfullmäktige. Vi får anta att M kommer att vara positiva till utredningens slutsatser.

Nästa miljöåtgärd som Axel Josefson nämner gäller kollektivtrafiken. Göteborg väntas växa med 200 000 nya invånare till 2035 och för att biltrafiken inte skall öka vill M göra satsningar för att förbättra kollektivtrafiken. Men vi borde väl också försöka dra ner på utsläppen och minska trafiken i linje med Göteborgs Trafikstrategi för en nära storstad (Göteborgs Stad, 2014), vars målsättningen är att antalet bilresor år 2035 ska ha minskat med 25 procent jämfört med år 2011. Frågan är hur M ställer sig till denna antagna strategi. Vill M agera kraftfullt för att begränsa vårt avtryck på miljön?

Miljöförvaltningen har av Kommunfullmäktige fått i uppdrag att utreda vad som krävs av Göteborgs Stad för att begränsa klimatpåverkan till en hållbar och rättvis nivå, i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Denna utredning, ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?”, visar att om vi ska klara 1,5-gradersmålet är mängden växthusgaser som Göteborg kan släppa ut, utsläppsbudgeten, mycket begränsad. Utsläppen av växthusgaser från Göteborg måste minska med 30 procent per år och vara nära noll år 2030. Utredningen innehåller 83 förslag på åtgärder för Göteborg inom områden som Biltrafik, Byggnation, Energieffektivisering, Flyg och Förnybar energi och så vidare. Vilka av dessa anser M värda att satsa på? Något besked om utredningen ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” kunde inte lämnas vid mötet på Näringslivets hus. Det vore önskvärt att M mycket mer tydligt bidrar positivt till en minskad miljö- och klimatpåverkan.

Gunnar Rydnell, civ.ing. 
Medlem i Naturskyddsföreningens Klimatgrupp i Göteborg