Debatt. .

2016-01-25 07:45

Förtydligande kring Medborgarhuset

En av de absolut viktigaste redskapen vi har för att verka för ett fungerande civilsamhälle där gemenskap, integration och meningsfull fritid frodas är ändamålsenliga platser och lokaler. Gamlestadens medborgarhus är en sådan plats. Här möts människor över generations- och socioekonomiska gränser. Här formas människor och här skapas band. Här skapas glädje och tillit. Och så skall det självklart förbli.

Jag vill här förtydliga vissa aspekter kring huset och dess karaktär.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Medborgarhuset ägs av Fastighetskontoret, förvaltas av Lokalförvaltningen. SDF Östra Göteborg hyr endast delar av huset. Andra delar av huset hyrs av andra direkt av fastighetskontoret. När det gäller andrahandsuthyrningen sker den till största del i dagsläget via Idrotts- och Föreningsförvaltningen. Det förbättringsarbetet som förvaltningen genomför tillsammans med FK och LF, syftar till att uppnå målet för att skapa tillgängliga och öppna mötesplatser. Alla förändringar har samverkats.

Vad gäller frågan om ändra karaktär så finns det ingen sådan ambition. Däremot ska vi, från bland annat socialfondsmedlen, belysa fasaderna (fastighetsägaren) och sätta upp och belysa hänvisningsskyltar (fastighetsägaren och SDF Östra Göteborg gemensamt). Inget annat.

På frågan om flashigt konferenscentrum så har vi heller ingen sådan ambition, däremot ska lokalerna nyttjas under dagtid i större utsträckning än tidigare. Till exempel förvaltningsinterna möten, exempelvis introduktionsdagar för nya medarbetare, i stället för att hyra externa lokaler. Andrahandshyresgäster som fortsatt prioriteras är föreningar, i första hand barn-ungdomsföreningar samt pensionärsföreningar, vilka nyttjar lokalerna mest frekvent på eftermiddagar och kvällar samt helger.

Inte heller har priserna ökat på mycket lång tid. Indexuppräkning av hyrorna har inte skett på snart tio år för andrahandshyresgästerna, däremot för förvaltningen.

Däremot ska vi självklart rusta upp lokalerna så att de svarar mot dagens behov såsom, exempelvis datorprojektorer, ljud, teleslinga (hörselslinga), ”Nästa tur”, Västtrafiks applikation, wifi, med mera.  

Sedan vill jag här tydligt understryka att ingen, inom såväl nämnden eller förvaltningen, har som ambition eller uppdrag att driva en konferensanläggning för privata företag och kommunen.

Självklart skall foajéerna som mötesplats utvecklas av förvaltningen, bland annat genom färgsättning, nyanskaffade lösa inventarier och en mer öppen och välkomnande gemensam reception/utlåningsdisk.

När det kommer till arbetskläder så är det arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla arbetskläder, som anpassas efter arbetets karaktär. Medarbetare som arbetar med lokaluthyrning har själva valt att ha enhetliga arbetskläder. Svart kavaj och svart nederdel samt namnbricka. Detta gör personalen mera lättåskådliga, tillgängliga och ger vidare ett välkomnande intryck.

Slutligen så monterades äldre foton ner under ommålningsarbetet i december 2015. Förvaltningen undersöker för närvarande möjligheterna att skapa ett nytt utställningsformat samt säkra bevarandet med digitalisering. Hur detta kommer att falla ut återstår att se. Dock kommer Gamlestadens medborgarhus alltid att vara Gamlestadens medborgarhus till karaktären.

Vänligen,

Özgür Tasbas (MP) 
Ordförande SDN Östra Göteborg