Debatt. .

2019-11-27 11:50
Foto: TT
Puffetikett
ETC Göteborg

Biobränsle är inte räddningen

När fossila bolag som Preem ställer om borde de sikta på solenergi, inte biobränsle, skriver dagens debattör.

På väg mot fossilfri framtid?

Ja! Det kräver hög skatt på utsläpp av koldioxid. Och ett än högre bidrag till dess omhändertagande.

Fossilraffens framtid ligger i alla våras händer. Hur får man en verksamhet att bli fossilfri, som bearbetar fossila kolväten till produkter som bränslen och kemiska insatsvaror? Som exempel kan vi ta Preem, som idag kallas ”oljeraffinaderi”. Preem måsta snarast döpa om sig till att kalla sig för ett ”kolväteraffinaderi”. I ett sådant kan Preem, som idag bearbetar fossila kolväten, därtill komplettera med kolväten ur biomaterial. Men i framtiden kommer också i allt större mängder konstgjorda kolväten att raffineras. Dessa konstgjorda, syntetiska, kolväten framställs genom att man låter koldioxid, CO2, och vätgas, H2, förenas genom katalytiska reaktioner. Koldioxiden ansamlas från lämpliga koldioxidproducerande verksamheter eller direkt ur luften. Vätgasen får man från elektrolys av vatten, som också alstrar syrgas, O2, och värme. Syrgasen och värmen ska naturligtvis omhändertagas och komma till nytta.

Det finns ytterligare en möjlig källa med rikliga mängder kolväten, som inte förekommer i folks medvetande ännu. Det är från allt material som snurrar runt och som inte tas om hand. Utan slungas ut i naturen, på mark, i luft, i vatten. Ta plast som finns av många slag. ”Slutresten” eldas i Sverige och detta ger fjärrel och fjärrvärme. Samhällenas soprester innehåller rikliga mängder med kolväten. Det är ju därför de eldas! Detta är Preems kommande råvara.

Man har nu i flera år talat om att gå över från ”linjär ekonomi” till en ”cirkulär ekonomi”. Dessa två begrepp är missvisande. Det handlar om att samhällets materialkarusell, dess materialkretslopp, ska snurra runt utan att fyllas på eller tappas av. ”Cirkulär hushållning” kanske är en bättre term. ”Linjär” syftar på slit och släng, men att sätta linjärt mot cirkulärt är tokigt värre. En cirkel är också en linje. Det har nu gått många år sedan Naturliga steget grundades och ändå har inte synsättet fått allmänt grundat fotfäste.

I det samhälleliga medvetandet råder det likväl genomsyrad enighet, om än oklar, om hur biomassa ska användas för alla möjliga energibruk, som att värma hus, driva båtar, driva flygplan och driva fordon. Biomassa är i sig en kolsänka, det vill säga koldioxid ur atmosfären har bundits. Denna ”grönhjärntvätt”, som vi ännu inte kommit över, har lagt ut idén att biomassa är räddningen. Så den ska ”eldas” istället för material av fossilt ursprung.

Men i den framtida världen kommer lokaler att värmas och kylas med solvärme som fångas in med solvärmefångare. Biobränslen och sopbränslen kommer att beskattas. Fordon, fartyg och flyg kommer att drivas med syntetiska bränslen om ej andra teknologier är mer lämpliga. Biomassa täcker jorden, en ekotjänst. Biosfären ger oss energifoder till djuren, energimat till oss själva och material för tillverkning av lokaler, hus, kläder, papper, kartong, och så vidare. I materialkretsloppet kommer de slutrester som kvarblir att tas om hand genom kemisk recirkulering. Man får fram monomerer, de kemiska byggstenarna i plasttillverkning, men också andra kemiska produkter.

Tyvärr så får innovationer, uppfinningar och nytänkande på det tekniska området ingen större plats i media. Är det för att folk saknar allmän bildning i naturvetenskap och teknik? Ja, tyvärr är det så. Man kan undra hur det internt står till på SPBI (branschorganisationen Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutet) som samordnar Preem och hennes syskon. Har man följt Preems annonsering, Almedalsuppträdande och hemsida så berättar de ju inte om möjliga framtida biofria tekniker som kan utnyttjas för att bli fossilfria. De för endast fram hur olika biomaterialrester ska baxa upp Preem till fossilfrihetens gröna äng. Man ska bearbeta animaliska och vegetabiliska fettsyror och lignin med mera. En av Preems tekniker uttalade sig dock en gång, att det kunde bli aktuellt med elektrobränsle i framtiden.

Den hållbara vägen framåt kan ses genom fönstret! Ryck undan gardinerna!

I framtiden drivs materialkretsloppen runt av primärenergierna sol, vind, våg med flera. Då kommer denna gula elenergi att användas för att få också CO2, koldioxid, att gå runt i ett kretslopp. Samhället är ”elbaserat” i framtiden. Så även Preem om vi och de rattar skutan rätt. Preem måste bli bäst på att bilda allmänheten i dagens verklighet och dess möjligheterna för framtiden. Annars!