Debatt. .

2015-07-06 13:28

Ändring av detaljplan för verksamheter söder om Gårdstenvägen

Att lokalgatan delvis tas bort försämrar inte möjligheten att bebygga området.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC Göteborg förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vänsterpartiet i Angered vill att stadsbyggnadskontoret beskriver bakgrunden till byggande av ett logistikcentrum i Gårdsten. I den detaljplan som gäller för området sedan november 2012, och som stadsdelsnämnden varit delaktig i, anges att marken får användas till kontor och industri. Detaljplanen gör det därmed möjligt att lämna plats för flera olika typer av verksamheter, dels sådant som stadsdelen önskat med företag inom forskning och innovation, dels den logistikverksamhet som etableras inom delar av området. 

Den ändring i detaljplanen som debattartikeln pekar på begärdes av fastighetskontoret i februari 2014. Syftet med ändringen var att få en mer flexibel användning av kvarters-marken genom att en inplanerad lokalgata delvis tas bort ur planen. Stadsbyggnadskontoret bedömde att det var lämpligt att göra den ändringen i planen. Att lokalgatan delvis tas bort försämrar inte möjligheten att bebygga området. Ändringen innebar inte heller någon ändring av möjlig markanvändning från tidigare beslut om industri och kontor. 

Den 30 september 2014 gav byggnadsnämnden i uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ändra detaljplanen. Planen var lagenligt i samråd med berörda parter den 3 dec 2014–13 jan 2015 och likaså på lagenlig granskning den 11–31 mars. I samband med samrådet var stadsdelsnämnden i Angered negativ till planändringen om att delvis ta bort en inplanerad lokalgata. I och med detta hölls en dialog i frågan både på tjänstemannanivå och på politisk nivå mellan stadsdelen och stadsbyggnadskontoret. Därefter fattade byggnadsnämnden beslut om ändringen av detaljplanen den 27 april. 

Det arbete som pågår i området, med markförberedande och sprängningar, har fått lov utifrån gällande detaljplan från 2012 som stadsdelsnämnden redan varit delaktig i. Sammanfattningsvis finns det inget hinder i själva detaljplanen, såsom skribenterna befarar, för att etablera hållbara företag inom greentech eller för den nu pågående etableringen av logistikcentrum.   

Gunnel Jonsson  
Planchef, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad